โครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าด้วยแผงโซลาร์เซลล์

หลักการและเหตุผล
กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่าการพิจารณาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอํานาจหน้าที่ตามกฏหมายในการจัดบริการ สาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งมีเงินสะสมหลังจากที่ได้สํารองจ่ายที่จําเป็นไว้แล้วเพียงพอที่จะนําไปจ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนตามอํานาจหน้าที่และสนับสนุนการดําเนินตามนโยบายรัฐบาลได้

ดังนั้นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อการใช้พลังงานไฟฟ้าทดแทนจึงมีบทบาทสําคัญใน ปัจจุบัน ซึ่งโครงการดังกล่าวมีความสอดคล้องโดยสามารถช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี สืบเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมปัยจัยดังกล่าวมุ่งเน้นให้เกิดการดําเนินการโดยเร็ว

ซึ่งการปรับปรุงหรือจัดให้มีแหล่งน้ําเพื่อการอุปโภค อาทิ เช่น ประปาหมู่บ้าน ถังเก็บน้ํากลางหรือถังเก็บน้ําฝนในที่สาธารณะ บ่อบาดาลเพื่อการการอุปโภค บริโภค แหล่งน้ําแก้มลิงเพื่อการเกษตร ซึ่งสามารถใช้นําเอาโครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าด้วยแผงโซลาร์เซลล์แสงอาทิตย์มาประยุกต์ใช้งานกับหัวข้อข้างต้น อันก่อเกิดประโยชน์ทางตรงคือค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าที่ลดลงและประโยชน์อ้อมคือเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจขอความร่วมมือในด้านข้อมูลหรือคําแนะนําจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบการพิจารณาสําหรับ กําหนดพื้นที่เป้าหมายหรือกิจกรรมที่ดําเนินการนั้นในท้องถิ่น อันก่อให้เกิดประโยชน์ให้กับประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาล

ที่มาของโครงการ การเสนอแนวทางเพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย โดยการปรับเปลี่ยนจากการใช้พลังงานไฟฟ้ามาเป็น การใช้ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยแผงโซลาร์เซลล์แสง อาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาบ้านที่อยู่อาศัย หรือบนอาคาร (Solar Rooftop) โครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย จะผลิตกระแสไฟฟ้าที่พร้อมใช้งานให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านหรืออาคาร ได้ทุกชนิด อาทิ เช่น ทีวี พัดลม ตู้เย็น เครื่องสูบน้ํา ปั้มลม แอร์ หลอดไฟส่องสว่าง ฯลฯ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายปัจจุบันของ รัฐบาลอีกทั้งโครงการดังกล่าวนั้นยังสามารถจะช่วยให้การใช้พลังงานไฟฟ้าทดแทนในประเทศ มีความยั่งยืน และมี ประสิทธิภาพมากขึ้น

เป้าหมายโครงการ
1. เพื่อพัฒนาพลังงานไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ ทันต่อความต้องการและสอดคล้องกับโครงการติดโซลาร์เซลล์บนหลังคา บ้าน หรือพื้นที่ ที่ต้องการใช้ไฟฟ้ส ตามนโยบายของรัฐบาล
2. ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย
3. เพื่อพัฒนาพลังงานไฟฟ้าให้มีความมั่นคงยั่งยืน
วิธีดําเนินการโครงการ
1. ดําเนินการโดยวิธีการสอบราคาจ้างเหมา
2. จัดประชุมผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เพื่อชี้แจงทําความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและเหตุผล ใน การจัดทําโครงการให้มีความเข้าใจตรงกัน อีกทั้งแต่งตั้งคณะดําเนินงานโครงการดังกล่าว
3. ขออนุมัติโครงการ โครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าด้วยแผงโซลาร์เซลล์แสงอาทิตย์
4. ดําเนินการตามโครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าด้วยแผงโซลาร์เซลล์แสงอาทิตย์ ตามแผนงานที่จัดทํา ไว้ให้แล้วเสร็จตามกําหนด

งบประมาณโครงการ
กําหนดการใช้จ่ายงบประมาน โดยอาศัยอํานาจหน้าที่และสนับสนุนการดําเนินตามนโยบายรัฐบาย ให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นใช้งบประมานสะสม ตามแนวทางปฏิบัติ พ.ศ. 2559 สําหรับโครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าด้วยแผง โซลาร์เซลล์แสงอาทิตย์ จํานวน 500,000 บาทถ้วน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. แผงเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาช่วยบังแสงอาทิตย์ที่ตกกระทบหลังคา ช่วยลดความร้อนหลังคา ลดการทํางานของ เครื่องปรับอากาศ ประหยัดค่าไฟฟ้า
2. สร้างความมั่นคงด้านพลังงานใหแ้ก่ประเทศชาติ
3. อนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม เพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน และแก้ปัญหาพลังงานให้กับประเทศไทย

รัฐหนุนโครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าด้วยแผงโซล่าเซลล์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *